Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SLIMANI GYM 

 

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SLIMANI GYM en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van SLIMANI GYM (hierna te noemen “de deelnemer”).

2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

 

Artikel 2: Aanmelding bij SLIMANI GYM

1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier online volledig in te vullen en te verzenden of in te leveren bij de receptie van SLIMANI GYM te Huis Ter Heideweg 26, 3705 LZ Zeist. De overeenkomst (abonnement) gaat hiermede in voor de duur van minimaal 6 maanden.

2. Voor de eerste training bij SLIMANI GYM ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Slimani Gym-pas die tezamen met de administratiekosten (een totaal van 20 euro) bij de inschrijving betaald dient te worden. Uitsluitend op vertoon van een geldige Slimani Gym-pas krijgt een deelnemer toegang tot SLIMANI GYM.

4. Jongeren tot 12 jaar die in bezit zijn van een Slimani Gym-pas, krijgen uitsluitend toegang tot SLIMANI GYM onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een persoon van 16 jaar of ouder.

5. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Slimani Gym-pas. Gebruik van de Slimani Gym-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.

6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Slimani Gym-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschap onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 10,00 worden verkregen.

 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

1. Een abonnement bij SLIMANI GYM zal ingaan na ondertekening van het inschrijfformulier voor de duur van minimaal 6 maanden. Hierna volgt een stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.

2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient vooraf te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. De betalingen kunnen alleen contant voldaan worden bij het afnemen van een jaarabonnement; het gehele bedrag dient voorafgaand afgerekend te worden.

3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storno ongeacht de reden, wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of aan de balie het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten, inclusief incassokosten, die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer. Met een minimum van € 40,00.

4. Indien deelnemer verzoekt tot schorsing van het abonnement (termijn dient met SLIMANI GYM overlegd te worden) is SLIMANI GYM gerechtigd om eenmalig (m.u.v. schorsing om medische redenen) administratiekosten ter hoogte van €25,- in rekening te brengen. De schorsing dient tevens een maand tevoren per email te worden doorgegeven aan SLIMANI GYM.

5. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 56 kalenderdagen. Bij een onterechte terugboeking worden er extra administratiekosten in rekening gebracht.

6. De Slimani Gym-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot SLIMANI GYM worden geweigerd. SLIMANI GYM is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

7. SLIMANI GYM behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld via een persoonlijk e-mailbericht. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.

 

Artikel 4: Trainingstijden

1. SLIMANI GYM behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door SLIMANI GYM, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is SLIMANI GYM gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

 

Artikel 5: Wijziging van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap kan worden uitgebreid met een aanvullend abonnement (bijvoorbeeld kickboksen en/of andere sporten) danwel door wijziging van het abonnement van één keer per week trainen naar onbeperkt trainen.

2. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een 6 maanden contract aan voor het totale abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement.

3. Een aanvullend abonnement kan na de duur van het contract worden opgezegd door te mailen bij SLIMANI GYM.

4. Een aanvullend abonnement kan worden beëindigd per ingang van de datum waarop het abonnement afloopt en dient voor de 1e van de maand per mail te worden doorgegeven aan SLIMANI GYM, met inachtneming van lid 2 van dit artikel.

 

Artikel 6: Beëindiging van het lidmaatschap

1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen per email op te zeggen bij SLIMANI GYM.

2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per ingang van de datum waarop het lidmaatschap afloopt en dient voor de 1e van de maand per email doorgegeven te worden aan SLIMANI GYM, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.

3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.

4. SLIMANI GYM behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

1. SLIMANI GYM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij SLIMANI GYM, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3. SLIMANI GYM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. Tevens zal de deelnemer SLIMANI GYM vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Artikel 8: Huisregels

1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van SLIMANI GYM en zich hiernaar te handelen.

2. De algemene voorwaarden en de huisregels van SLIMANI GYM krijgt u overhandigd bij uw inschrijving.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

1. SLIMANI GYM verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. SLIMANI GYM kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij SLIMANI GYM door middel van een schriftelijke kennisgeving.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van SLIMANI GYM zijn opgenomen. SLIMANI GYM en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling en/of wijziging van deze gegevens. Dit verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

 

Artikel 10: Rechtstoepassing

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met SLIMANI GYM aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en SLIMANI GYM, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar SLIMANI GYM is gevestigd.

3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels SLIMANI GYM te accepteren.

 

SLIMANI GYM, December 2023