Privacyverklaring

Privacyverklaring Slimani Gym 

 

8 april 2019 

 

Uw privacy is voor Slimani Gym van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij: 

 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring; 
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden; 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn; 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken; 
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.slimanigym.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. 

 

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Slimani Gym. 

 

Een abonnement afsluiten

U kunt bij Slimani Gym een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de volgende redenen: 

 

– Om bij calamiteiten te kunnen bellen of mailen. 

– De correcte bijdrage op leeftijd te kunnen incasseren. 

– De correcte incasso te kunnen incasseren. 

 

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, NAW-gegevens, telefoonnummer en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. 

 

Voor het verwerken van de gegevens gebruiken wij het softwareprogramma Logifit. Het softwareprogramma is bedoeld voor de koppeling met onze huisbankier wegens de gegeven toestemming tot automatisch incasso van de abonnementsgelden. 

 

Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

 

Contactformulier

Met het contactformulier / e-mailadres kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. 

 

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, geslacht, betalingsgegevens, NAW-gegevens en geboortedatum. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 

 

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: 

 

 • via social media 

 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. 

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

 

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 

 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven. 

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

 

U hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien; 
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn; 
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing; 
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen; 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij; 
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken. 

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt. 

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

 

Klacht indienen 

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@slimanigym.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u. 

 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contactgegevens

 

Slimani Gym
Huis ter Heideweg 26
3705 LZ  Zeist
info@slimanigym.nl
030 737 0980